Free shipping above € 100,-
Secure checkout
Fast delivery
0
Free shipping above € 100,-
Secure checkout
Fast delivery

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De rechten van de consument zijn daarmee goed gewaarborgd.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
1.1 De identiteit van de ondernemer:

HOF House of Fashion (hierna te noemen: “HOF Fashion”)
Frederikstraat 20
2514LK Den Haag

070 444 9607

KvK-nummer: 64256243
BTW-nummer: NL863796758B01

E-mail: [email protected]

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HOF Fashion via de webshop zijn deze algemene voorwaarden (hierna: ‘algemene voorwaarden’) van toepassing. Zowel HOF Fashion als de consument erkennen de rechtsgeldigheid van elektronische communicatie, zoals ook voorzien in de Europese regelgeving. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen kan de consument voor toekomstige bestellingen geen rechten ontlenen.
2.2 Het aanvaarden van een aanbod of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het bepaalde in deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van HOF Fashion zijn vrijblijvend. HOF Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend indien dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Getoonde en/of geleverde monsters en modellen, alsmede aanduidingen van kleuren, maten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van HOF Fashion zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar dienen slechts ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand door aanvaarding van de consumentenbestelling door HOF Fashion. Zolang HOF Fashion de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, komt er geen overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding door de consument afwijkt van het aanbod van HOF Fashion, is HOF Fashion daaraan niet gebonden. Er kwam dan geen overeenkomst tot stand, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.4 HOF Fashion behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. De consument wordt van een dergelijke weigering op de hoogte gesteld, met of zonder uitleg. Uiteraard wordt in dat geval een eventuele reeds gedane betaling teruggestort op de rekening van de bank of creditcardmaatschappij waarvan de betaling afkomstig is.
3.5 Door bij ons te bestellen – hetzij via de website of per e-mail – komt een rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand waarop betaling dient te volgen.

Artikel 4. Prijzen / verzendkosten / betaling / eigendomsvoorbehoud / niet-betaling
4.1 De genoemde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2 Voor transport binnen Nederland rekent HOF Fashion maximaal € 6,95. Voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en het bedrag van de bestelling. HOF Fashion behoudt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tarieven voor deze diensten van PostNL of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten.
4.3 HOF Fashion werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Alle artikelen blijven eigendom van HOF Fashion totdat de volledige betaling is ontvangen.

Artikel 5. Levering
5.1 HOF Fashion verzendt alle bestellingen in beginsel binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling via PostNL (of een gelijkwaardige pakketdienst) naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres. Indien wij om bepaalde redenen hiervan afwijken, wordt de consument hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Indien de consument op het moment van bezorging niet thuis is, kan de consument het pakket ophalen bij een PostNL-locatie in de buurt. Indien het pakket niet binnen 3 weken wordt opgehaald, wordt het pakket naar ons geretourneerd.
5.2 Wanneer in werkdagen wordt gesproken, worden daarmee alle dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen.
5.3 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting, die voor de consument uit deze of uit een andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.

 

5.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument worden afgeleverd. Gebeurt dit niet, dan kan de consument de aankoop onmiddellijk ontbinden. Het voorgaande geldt niet indien partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen, indien er sprake is van overmacht aan de zijde van HOF Fashion of de door haar ingeschakelde derde(n).
5.5 HOF Fashion streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.
5.6 Wij doen ons best om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is. HOF Fashion zal in dat geval zo spoedig mogelijk contact opnemen met de consument.

Artikel 6. Herroepingsrecht/retourneren/garantie
6.1 Bij ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.
6.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden gecontroleerd op eventuele fouten, onvolkomenheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolkomenheid of beschadiging die zonder melding binnen 14 dagen na ontvangst door de consument worden geretourneerd, kunnen niet worden geaccepteerd.
6.3 Indien de consument niet tevreden is met de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst aangeven dat hij/zij het artikel(en) wil retourneren. Hiervoor kan de consument gebruik maken van het “contactformulier”, beschikbaar op deze website. De consument kan ook door middel van een ondubbelzinnige verklaring een beroep doen op het herroepingsrecht. De consument stuurt het te retourneren artikel(en) onmiddellijk met de pakbon, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van voornoemd formulier of de ondubbelzinnige verklaring, naar HOF Fashion. De consument draagt ​​de kosten van het retourneren.
6.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op hygiënisch gevoelige artikelen.
6.5 Indien de consument de bestelde artikelen retourneert, kan de consument deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag inclusief de aan HOF Fashion betaalde verzendkosten terugkrijgen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6. Indien de consument een deel van de bestelling behoudt, krijgt de consument alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug, niet de verzendkosten.
6.6 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank of creditcardmaatschappij waarvan u de oorspronkelijke bestelling heeft geplaatst, opdracht geven het reeds betaalde bedrag (inclusief eventuele standaard verzendkosten) aan de consument terug te sturen. Eventuele hogere verzendkosten voor de oorspronkelijke verzending van HOF Fashion naar de consument, waar de consument zelf voor heeft gekozen, dan de door HOF Fashion aangeboden goedkoopste manier van standaardlevering worden door HOF Fashion niet vergoed.
6.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Voorwaarde voor het daadwerkelijk uitoefenen van het herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking, samen met de pakbon, worden geretourneerd. Indien schade is ontstaan ​​als gevolg van een gebrekkige verzendverpakking of indien de portokosten onvoldoende zijn, behoudt HOF Fashion zich het recht voor een retourzending te weigeren.
6.8 Op grond van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat moet voldoen aan de verwachtingen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Elk probleem met de deugdelijkheid van het product zullen wij zo snel mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachtingen van de consument voldoen, dan kan de consument de bestelling, zonder extra kosten, annuleren.
6.9 De in dit artikel genoemde garantie en het herroepingsrecht komen onder meer te vervallen indien:

Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);
Het artikel is beschadigd door de consument en/of de consument heeft geprobeerd de schade of het gebrek te herstellen;
De label(s) en/of accessoires zijn verwijderd of ontbreken;
De consument heeft de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksaanwijzing niet gevolgd; en/of
Het artikel is vervaardigd volgens de door de consument opgegeven specificaties.

 

Artikel 7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht is HOF Fashion gerechtigd naar eigen keuze de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mede te delen en zonder dat HOF Fashion daartoe gebonden is. enige schadevergoeding betalen, tenzij dit onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke tekortkoming die niet aan HOF Fashion kan worden toegerekend, omdat deze niet aan haar schuld te wijten is, en die haar niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 HOF Fashion is niet aansprakelijk voor indirecte schade. HOF Fashion zal zich slechts op deze uitsluiting van aansprakelijkheid beroepen indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien de consument schriftelijk een adres aan HOF Fashion opgeeft, is HOF Fashion gerechtigd alle bestellingen naar dat adres te verzenden, tenzij de consument aan HOF Fashion schriftelijk een ander adres opgeeft waarnaar de bestellingen moeten worden verzonden.
9.2 Indien HOF Fashion voor korte of langere tijd tijdelijk of stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden toestaat, laat dit onverlet haar recht om onmiddellijke en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat HOF Fashion deze algemene voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of uit enige andere overeenkomst met HOF Fashion in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, dan vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare, soortgelijke bepaling. , nader te bepalen door HOF Fashion.

Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Opening hours

Open from Tuesday to Saturday, 11:00 to 18:00.

E-mail

Email us

HOF Fashion

Frederikstraat 20
2514LK Den Haag
The Netherlands Bekijk op Google Maps

NL863796758B01
64256243
NL90INGB0007107821